• +36 52 599 220
  • +36 30 389 0758
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Nyitvatartás: K-Cs:07:00-20:00, P-Sz:10.00-02:00, V-H:Zárva
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


Az Általános Adatkezelési Tájékoztató szövege a GDPR életbe lépése óta kialakult joggyakorlatra, szolgáltatásaink fejlődésére és az adatkezelői jogutódlásra tekintettel 2020. január 1. napjával frissült. Az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat továbbra is az adott weboldalon elérhető Egyedi Adatkezelési Tájékoztató részletezi, amely szintén frissült. Érdemben adatkezelési gyakorlatunk nem változott, csupán a tájékoztatást igyekeztünk érthetőbbé és pontosabbá tenni. Amennyiben adatai kezelése a szolgáltatásunk fejlesztése nyomán érdemben is megváltozik, ahhoz kifejezett, tájékozott hozzájárulását kérjük minden esetben.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Vári Attila egyéni vállalkozó. Érvényes: 2021. 04. 26. napjától
I. Bevezetés

1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Klub. (továbbiakban: Régi Csibészek Klub vagy Adatkezelő) által kiadott papíralapú illetve digitális kiadványok tartalmának előállítása, előfizetése és annak teljesítése, a Klub nyújtott – végfelhasználói készülék típusától független – internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, nyereményjátékok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetések, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre és adatfeldolgozásokra vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Klub jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

2. Az Adatkezelési Tájékoztató a Klub által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Klub által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelések lehetséges célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti, és meghatározza a személyes adatok egyes címzetti köreit.

3. A könnyebb átláthatóság érdekében minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában vagy egy egyedi adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Egyedi Adatkezelési Tájékoztató) vagy a Klub által meghatározott egyéb tájékoztatás rendelkezik a Klub által a konkrét Szolgáltatással összefüggésben az érintettek vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy a klub mely harmadik személyek részére továbbít személyes adatot. Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató minden esetben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen értelmezendő. Amennyiben a Szolgáltatásnak nincs Egyedi Adatkezelési Tájékoztatója, jelen tájékoztató értelmezése során Egyedi Adatkezelési Tájékoztatón a Szolgáltatás felhasználási vagy általános szerződési feltételeit, illetve a Klub által meghatározott egyéb tájékoztatást kell megfelelően érteni.

4. Az Általános Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek (pl. nyereményjáték szabályzat, előfizetői szerződés, weboldal felhasználási feltételei, pályázati szabályzat, stb., továbbiakban: Felhasználási Feltételek) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő, ugyanakkor a könnyebb hozzáférés érdekében önálló szerkezetben került rögzítésre.

5. A Klub jogosult az Általános Adatkezelési Tájékoztatót, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató(ka)t az érintettek tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések főszabály szerint a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával, illetve a tájékoztatásban vagy a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott érintettel szemben.

6. Az egyes Szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével, illetve használatával az érintett hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy személyes adatait a lLub az Általános Adatkezelési Tájékoztató és a kapcsolódó Egyedi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezeli.

7. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható, illetve bármely jogalap esetében az adatkezelés körülményeiről tájékoztatás kérhető az itt elérhető ÉRINTETTI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM info@csibeszklub e-mail címre vagy a Klub. 4025 Debrecen Csemete
u. 36-38. 2/4. címre történő megküldésével is. A kérelem beérkezését követően, amennyiben ez szükséges a kérelem teljesítéséhez, a Klub adategyeztetésre jogosult és köteles. Amennyiben az adatok nem egyeznek, nem áll módunkban teljesíteni a kérelmet. Adategyezés esetén, amennyiben a körülmények ettől eltérő lehetőséget nem valószínűsítenek, a Klub a kérelmet az érintettől származó kérelemként kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén az adott szolgáltatás bizonyos esetekben a továbbiakban nem érhető el.

8. Egyes adatkezelések jogalapja nem az érintett hozzájárulása, ezért előfordulhat, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek és részletezettek szerint a Klub mint adatkezelő az érintett hozzájárulása nélkül kezeli a személyes adatot.

9. Az adatkezelő adatai:

Teljes név Vári Attila egyéni vállalkozó
Székhely 4025 Debrecen Csemete u. 36-38 2/4
Levelezési cím 4026 Debrecen Múzeum u. 1.

Elektronikus ügyfélszolgálat Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email elérhetősége az Egyedi Adat
Tájékoztatókban szerepelnek
+36-30-389-07-58

Telefonszám

nyomtatott sajtótermékek előfizetésével kapcsolatban, panaszbeje

hangrögzítéses telefonvonal: +3615100888
Fax +36-52-786-173
Vezető tisztségviselő Vári Attila vezető
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap www.csibeszklub.hu

Felügyeleti hatóság adatvédelmi szempontból

Nemzeti Adatvédelmi Hatóság 1374 Budapest, Pf. 603.

10. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Klub által kiadott sajtótermékben vagy weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, a 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) szereplő és alább részletezett jogait az e-mail címen vagy a Régi Csibészek Klub 4025 Debrecen Múzeum u. 1.és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címeken tudja érvényesíteni.

II. Az adatkezelés alapelvei

1. A Klub a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a Klub tiszteletben tartja a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett, Szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.

2. A Klub elkötelezett a Szolgáltatásait igénybevevő érintettek személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett, és törekszik az érintettek alapvető szabadságjogait még a saját jogos érdekei előtt is tiszteletben tartani.
Ugyanakkor az Alaptörvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) olyan társadalmi felelősséget is ró az adatkezelőre, amelyek biztosítása érdekében a véleménynyilvánítás, a sajtó szabadsága, továbbá a tájékoztatáshoz fűződő alapjogok érvényesülését is biztosítania kell, sokszor az érintettek jogainak korlátozása mellett.
Vannak továbbá olyan adatkezelési jogalapok, amelyek esetében a Klub jogos érdekei elsőbbséget élveznek egyes érintetti szabadságjogokkal szemben. Amennyiben jogos érdeken alapuló érdekmérlegelési teszt az adatkezelés jogalapja, az érintett jogosult az érdekmérlegelési teszt megismerésére, és tiltakozást terjeszthet elő az adott adatkezelés ellen.

3. A Klub az érintett Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait akként, addig az időtartamig és arra a célra kezeli, amelyet a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyre megfelelő jogalappal rendelkezik.

4. A Klub minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

5. Az Adatkezelési Tájékoztatóban és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR, különös esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben egyedi kúriai vagy

alkotmánybírósági iránymutatás születik egy fogalom értelmezéséről, értelemszerűen azt is figyelembe kell venni.

6. Az adatvédelmi nyilvántartási azonosító a magyar jogalkotó döntése értelmében megszűnt, előfordulhat azonban, hogy Ön találkozik valamely korábbi adatkezelési nyilvántartási szám feltüntetésével.

7. A klub minden olyan szerződéses partnerétől, aki személyes adatok birtokába jut, megköveteli és elvárja a GDPR szerinti működést.

8. A klub a jelen tájékoztatóban, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban nem szereplő, adatkezeléssel kapcsolatos információkról – beleértve belső nyilvántartásait és gyakorlatainak leírását – kizárólag abban az esetben ad kérésre tájékoztatást, ha arra valamely jogszabályi rendelkezés értelmében köteles.

III. Adatkezelés célja

1. A Central Médiacsoport adatkezelésének célja lehet:

a) a Szolgáltatás(ok) nyújtása (lásd alább részletezve);

b) jogszabályi kötelezettségek teljesítése;

c) szerződéses kötelezettségek teljesítése;

d) kapcsolattartás üzleti partnerekkel és ezek munkavállalóival, megbízottjaival;

e) lehetséges üzleti partnerek felkutatása és marketingtevékenység végzése;

f) egyéb, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban meghatározott célok.

2. A Szolgáltatás(ok) nyújtása körében cél:

a) a véleménynyilvánítás szabadsága és a közvélemény tájékoztatása, a demokratikus közügyek vitatása, sajtószabadság megvalósulása;

b) az érintettek azonosítása, a többi érintettől való megkülönböztetése;

c) az érintettel való kapcsolattartás;

d) illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

e) az érintett által igénybe vehető Szolgáltatások és részszolgáltatások azonosítása;

f) kiskorú érintettek védelme és jogosulatlan adatkezelés megelőzése;

g) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

h) az érintett által szolgáltatott adatok és információk alapján személyre szabott Szolgáltatások és részszolgáltatások nyújtása;

i) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

j) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés és panaszkezelés;

k) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

l) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

m) az érintett által szolgáltatott adatok és információk alapján személyre szabott ajánlat adása, illetve személyre szabott reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

n) az érintett által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum, fotóalbum, stb.) közzététele, illetve tárhely biztosítása és tárhelyszolgáltatás nyújtása;

o) sajtótermék (továbbiakban: Kiadvány) előfizetés esetén az előfizetői szerződés megkötése, az előfizetés teljesítése és az ezzel összefüggő adatkezelések, beleértve a megrendelt Kiadvány kézbesítése, az érintettek személyre szabottabb kiszolgálása, panaszkezelés, az adott előfizetési periódus lejárta előtt akciós ajánlat küldése, piackutatás és a számviteli kötelezettség teljesítése;

p) sajtótermék előfizetés esetén lehetőség biztosítása harmadik személy számára történő megrendelésre (ajándék, munkahelyi juttatás, stb.);

q) nyereményjáték, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: nyereményjáték) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése;

r) webáruház (pl. www.mc.hu) esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

s) közösségi funkciók esetén internetes közösség alkotása, az érintettek egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, érintettek által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása, a Felhasználási Feltételekben meghatározott internetes közösség informálása a közösségben zajló eseményekről;

t) az érintett viselkedésén alapuló algoritmusok segítségével, az anonimizált adatok felhasználása mellett, a weboldal látogatók végfelhasználói készülékén elhelyezett cookie-k és egyéb technikai megoldások segítségével érdeklődési kör alapú anonim csoportok létrehozása, és e besoroláson nyugvó csoportok segítségével célzott hirdetési és tartalmi (ún. remarketing), továbbá kényelmi szolgáltatások nyújtása, kifejezett hozzájárulás esetén regisztrációs adatokkal és egyéb, az érintett által szolgáltatott információkkal és adatokkal történő összekapcsolása;

u) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége;

v) adat- és információbiztonság érdekében, továbbá a visszaélések szűrésére és megakadályozására biztonsági mentések és egyéb védelmi intézkedések, archiválás;

w) az elszámoltathatóság alapelve jegyében, a Klub kötelezettségeinek telesítését igazoló naplózások és dokumentációk;

x) a felhasználói élmény fokozása érdekében, a technikai és fejlesztési újdonságok bevezetése érdekében folyamatos fejlesztés, tesztelés és javítás;

y) az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott további cél.

3. A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében a Klub az érintett által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a Klub, valamint a külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k által a Klub üzemeltetésében álló weboldalakon észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére weboldal(ak)on célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Ezen adatokat és információkat a Klub tőle független, harmadik személyeknek csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén adja át. A hozzájárulást az érintettek az érintett weboldalak megnyitásakor a képernyő alsó negyedében megjelenő navigáló menüben tehetik meg. Bővebb leírás a VI. Cookie-k pontban olvasható. A Kluba célzott tartalomszolgáltatáshoz és hirdetés-megjelenítéshez külső szolgáltatót vehet igénybe (lásd XIII. D. pont).

IV. Adatkezelés jogalapja

1. Személyes adatot a Klub az alábbi esetekben kezel:

a) ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;

b) ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy kedvezményezett, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) ha az adatkezelés a Klub vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (így például ha az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C., 2003. évi XCII., 1997. évi CLV törvényeken alapul);

d) ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) ha az adatkezelés a Klub vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha ezen érdek(ek)kel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Ebben a körben különös jelentősége van a közösség tájékoztatáshoz való jogának, valamint a véleménynyilvánításhoz való alapvető jognak, különös tekintettel az Smtv. 10. §-ára is, melynek értelmében mindenkinek joga van

megfeelő tájékoztatásra a közélet ügyeiről, valamint a magyar állampolgárok és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.

2. Ha az adatkezelés jogalapja a IV.1.e) pontban meghatározott jogalap, akkor érdekmérlegelési teszt lefolytatása szükséges. Ezen teszt keretében:

Meg kell határozni, hogy mi alkotja a Klub vagy a harmadik fél jogszerű érdekét, és meg kell vizsgálni, hogy mi alkotja az érintettnek olyan érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Ezt követően a fenti pontokban írt tényezők alapján előzetes mérlegelést kell elvégezni.

Az előzetes mérlegelés eredményéhez képest, amennyiben az érdekmérlegelés eredménye nem egyértelmű, további garanciákat kell társítani az érintett jogainak védelmében. Az elszámoltathatóság elve alapján a fenti pontokban leírt mérlegelés elvégzését és annak eredményét dokumentálni kell.

3. A személyes adatok Klub általi felvétele és kezelése az ingyenesen elérhető szolgáltatások esetén főszabályként a Szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

4. Magazin-előfizetések és egyéb visszterhes szolgáltatások esetén (webáruház, webes vagy bármely más megrendelés, díjköteles applikációk használata) a szerződés teljesítése az adatkezelés jogalapja. Ugyanez vonatkozik a szerződés előkészítése és létrejötte során megadott adatokra is.

5. Amennyiben a Klub vagy harmadik személy jogos érdeke indokolja, a jogos érdek biztosítása érdekében történik az adatkezelés.

6. Különleges adatokat a Klub csak abban az esetben kezel, ha ahhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, vagy azokat az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, illetve ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges uniós jog vagy tagállami jog alapján, és arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

7. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Klub nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Klub a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

8. Az adatot megadó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, képeslap küldése, érintett által generált tartalom közzététele, ajándék előfizetés vásárlása, stb.) a harmadik természetes személy érintett hozzájárulását jogszerűen és bizonyíthatóan beszerezte, és köteles együttműködni a Klub minden olyan esetben, amikor a hozzájárulás bizonyítása szükséges. A felhasználó által megosztott felhasználói tartalom tekintetében a Klub felé a felhasználó felelősséggel tartozik.

9. A Klub a felvett személyes adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – szerződéses kötelezettség vagy rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, létfontosságú érdekek védelme, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

V. Kezelt adatok

1. A Central Médiacsoport az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban részletezi az adott tevékenységéhez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt adatok körét.

2. Az érintett minden esetben jogosult tájékoztatást kérni a róla kezelt adatokról, amely tájékoztatást a Klub haladéktalanul megad.

3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az adatok megadásakor a kizárólag az érintett, illetve az adatot megadó személy tartozik felelősséggel. A Klub az adatkezelés során folyamatosan olyan körülményeket tart fenn, hogy az adatok naprakészsége biztosítható legyen.

4. A Klub által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, illetve részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

5. A Klub egyes Szolgáltatásai kizárólag regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve fakultatív módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A regisztráció megkönnyítésére többféle módon is lehetőséget adhat a Klub külső szolgáltatók útján (pl. Google, Facebook), mely esetben az adatkezelésre az adott külső szolgáltató adatkezelési szabályai is vonatkoznak, és mely esetben minden fél önálló adatkezelő. Az eltérő regisztrációs lehetőségekre tekintettel eltérhet a kezelt adatok köre az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.

6. A Klub egyes Szolgáltatásai kizárólag szerződéskötés útján vehetőek igénybe, amely során szükségszerűen, illetve fakultatív módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Szerződéskötés kezdeményezésére többféle módon is lehetőséget adhat a Klub: postai levél útján, személyesen, írásban vagy telefonon, sms küldés útján, előfizetési kupon visszaküldésével, a Szolgáltatás webfelületén keresztüli megrendeléssel, a Terjesztőnél a Terjesztő által biztosított módon (lásd:

https://www.mc.hu/tartalom/altalanos_szerzodesi_feltetelek ), stb. Az eltérő szerződéskötési lehetőségekre tekintettel eltérhet a kezelt adatok köre az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.

7. A Klub technikai és biztonsági követelmények biztosítása érdekében, jogos érdeke alapján az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint automatikusan naplózza a weboldal felhasználók azon technikai adatait, valamint konverziós eseményeit, amelyek a Szolgáltatások igénybevétele során generálódnak. A naplózás során az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan minden esetben rögzítésre kerül az IP cím. Az adatrögzítés ellen az érintett nem tiltakozhat, mert az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok (a jelenleg széles körben alkalmazott technikai megoldások) indokolják, amelyek nélkül az adott Szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.

VI. Cookie-k

1. A Klub a Szolgáltatásaival összefüggésben a látogatott weboldalakhoz kapcsolódóan cookie-kat alkalmaz. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja. A cookie-k tekintetében részletes tájékoztatást érhető el az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban.

2. A cookie-k alkalmazási lehetőségeik szerint a weboldal működését biztosító, statisztikai, a Central Médiacsoport vagy harmadik személyek hirdetéseihez kapcsolódó, közösségi funkciókat lehetővé tevő, illetve a Central Médiacsoport termékfejlesztéséhez kapcsolódó célúak lehetnek.

3. Az érintettnek joga van tiltani a cookie-kat, akár egyesével, akár típus szerint.

a) A cookie-k elfogadása vagy elutasítása az adott weboldal megnyitásakor a láblécben megjelenő menüben lehetséges. A hozzájárulás finomhangolása jelenleg három szinten lehetséges:

i. „Elfogadom” gomb: minden kért hozzájárulást megad a felhasználó.

ii. „További lehetőségek” gomb, majd minden változtatás nélkül „Mentés és kilépés”: a jogos érdekeken kívül mindent elutasít.

iii. „További lehetőségek” gomb, majd „Jogos érdekek” link, majd itt „Összes elutasítása” végül ugyanúgy „Mentés és kilépés”: minden hozzájárulást elutasít.

Amennyiben elutasít minden cookie-t, és valamennyi jogos érdek alatti beállítást „elutasít”-ra állít, cookie mentesen tudja jelenleg is látogatni oldalunkat.

b) Ezen túl menően a felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett, munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik.

c) A felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartamának lejártáig.

d) A felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható a cookie-k használata. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/6141
Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informaci tarolnak-szami
Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/ explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/hu-hu/help/446824 browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Safari https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri1

4. A Klub által üzemeltetett weboldalakon az alkalmazott cookie-k egyik típusa a megtekintett weboldal és a weboldalon megtekintett tartalmak alapján (ún. követés) főbb érdeklődési kategóriákba sorolja a felhasználókat (ún. szegmentálás). A weboldalon megjelenítésre kerülő hirdetések az egyes érdeklődési kategóriákhoz lehetnek hozzárendelve, ezért a felhasználó a weboldal keretén belül várhatóan a tartalomfogyasztása alapján érdeklődési körébe tartozó hirdetéseket fog látni. Amennyiben a felhasználó ezen cookie-kat tiltani kívánja, úgy akár a végfelhasználói készüléken, akár a weboldalak láblécéből elérhető, Central Médiacsoport által biztosított ún. cookie-opt-out oldalon, akár speciálisan cookie-k visszautasítására létrehozott gyűjtőoldalon megteheti ezt. A cookie-k ebben az esetben a felhasználóról személyes adatot nem gyűjtenek, így adott természetes személyt a szegmentálás mögött beazonosítani nem lehetséges,

5. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul és engedélyezi, alkalmazásra kerülnek olyan cookie-k, amelyek az érintettet vagy végfelhasználói készülékét beazonosítható módon jelölik meg, és ekkor az érintett felhasználói magatartása, az általa szolgáltatott információk, preferenciái, érdeklődése alapján személyre szabott tartalmak és hirdetések, ajánlatok jelennek meg az érintett által felkeresett weboldalakon. Amennyiben a felhasználó ezen cookie-kat tiltani kívánja, úgy akár a végfelhasználói készüléken, akár a weboldalak láblécéből elérhető, fentebb részletezett menüben megteheti ezt.

6. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-król jelen Adatkezelési Tájékoztató XIII. pontjában is információkat talál.

VII. Adatkezelés időtartama

1. A Klub az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli az érintett személyes és egyéb technikai adatait.

2. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatkezelési cél megszűnése, az adatok érintett általi vagy általa kezdeményezett törlése, az érintett inaktivitása, a Felhasználási Feltételek érintett általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata, stb.

3. A Klub – az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató, illetve a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítés hiányában legfeljebb az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt ideig kezeli az érintett személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás megszűnése, illetve a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetése nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását. A hozzájárulást megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM) külön-külön szükséges visszavonni.

VIII. Adattovábbítások és adatfeldolgozók (címzettek)

1. A Klub a jelen tájékoztatóban és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott címzetteknek továbbítja a személyes adatokat.

2. A Klub a Szolgáltatások nyújtása, a felhasználók, vásárlók, igénybevevők kiszolgálása és a Szolgáltatásokat működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében az itt és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.

3. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Klobot tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Klub a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja. A hatóságoknak, bíróságoknak történő, illetve a jogszabályon alapuló adattovábbításról a Klub nem minden esetben ad tájékoztatást az érintettnek.

4. Adattovábbítások (címzettek) köre:

szolgáltatás megnevezése adat típusa adattovábbítás célja adatk

tanácsadás valamennyi kezelt adat ügyviteli folyamatok fejlesztése

szerver szolgáltatás valamennyi kezelt adat szolgáltatás üzemeltetése

legfel
az Eg Tájék megh

követeléskezelés

(Intrum Justitia Zrt.)
könyvvizsgálat, belső ellenőrzés

a követeléskezeléséhez szükséges követeléskezelés legalá adatok

valamennyi kezelt adat jogi kötelezettség teljesítése legalá

futárszolgálat, kézbesítő szállítmányozáshoz, kézbesítéshez
szükséges adatok köre

szerződés teljesítése a szer szüks

terjesztés kézbesítéshez szükséges adatok köre előfizetői szerződés teljesítése a szer szüks

Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatók további adattovábbításokat és adatfeldolgozásokat jelölhetnek meg, illetve a fenti kategóriák pontos jellemzőivel szolgálhatnak.

5. Az adatfeldolgozóknak történő adattovábbításokhoz az érintett hozzájárulása nem szükséges.

6. A Klub az adatátadásokról adattovábbítási nyilvántartásokat vezet.

IX. Adatok nyilvánosságra hozatala

1. Egyes Szolgáltatások során az érintett bárki, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott szűkebb nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti, nyilvánosságra hozhatja az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon. A személyes adatok nyilvánosságra hozásához az érintett az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott cselekménnyel (pl. regisztráció, a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.

2. Egyes Szolgáltatások során a Klub az érintett Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon és személy(ek) számára hozzáférhetővé teszi, továbbítja. A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához az érintett az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott cselekménnyel (pl. regisztráció, a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.

3. Amennyiben a Klub bármely Szolgáltatása keretében vagy tartalmaként az érintett személyes adata beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az érintett érintetti jogait a Vári Attila egyéni vállalkozó 4026 Debrecen Csemete u. 36-38. 55480828-2-29, illetve az adott Szolgáltatás keretében megjelölt elérhetőségeken tudja érvényesíteni. Kérjük, hogy minden esetben beazonosítható módon jelölje meg (pl. weboldal linkje, lapszám), illetve küldje meg (pl. fotó, képernyőkép), hogy mely személyes adat és pontosan hol vált elérhetővé harmadik személyek számára!

X. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

A. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő joga

1. A Central Médiacsoportra és az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó általános információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató ezt nem részletezi, az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Klub által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetősége(ke)n, amelyre a Klub írásban köteles válaszolni 30 napon belül. Az érintett a kérelmét naptári évenként egy alkalommal, főszabályként ingyenesen nyújthatja be.

2. A Klub az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az alábbiakról

a) az adatkezelés célja;

b) személyes adatok kategóriái;

c) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

d) adatkezelés jogalapja;

e) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

f) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

g) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;

h) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

i) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

j) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;

k) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével.

B. Az érintett hozzáférési joga

1. A Klub az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:

a) az adatkezelés céljai;

b) személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. A Klub az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Klub az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

C. Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga

1. Az érintett kérésére a Klub indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

2. A Klub az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;

d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

e) a személyes adatokat a Klub alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3. A jelen fejezetben foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, a korlátozás okának pontos megjelölésével.

A Klub adatkezelése az Smtv. 10. §, az Mttv. 3., 4., 5. §-ai, a GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja és a 85. cikk (1)-(2) bekezdéseire tekintettel is történik, illetve történhet, azaz a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, mely esetekben az adattörlésre, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlására nincs lehetőség.

4. A Klub minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Klub tájékoztatja e címzettekről.

D. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga

1. Az érintett kérelmére a Klub korlátozza az adatkezelést, ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett jogos érdekén alapuló vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. A Klub minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Klub tájékoztatja e címzettekről.

E. Az érintett adathordozhatósághoz való joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Klub rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására a GDPR szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz.

F. Az érintett tiltakozáshoz való joga

1. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Klub a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

G. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

1. A Klub Szolgáltatásai többségénél nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, amely az érintettre nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

2. Amennyiben a Klub profilalkotást végez, azaz a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez kapcsolódó, vagy egyéb jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használja, illetve az érintetteket bizonyos kategóriába vagy csoportba sorolja, különösen a célból, hogy például érdeklődésüket vagy valószínűsíthető viselkedésüket elemezze és azokból előrejelzéseket készítsen, annak részleteiről minden esetben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban ad tájékoztatást.

3. Amennyiben a Klub profilalkotást végez, azt minden esetben technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül végzi, és 18 éven aluli személyekre nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

4. A profilalkotás megkezdését megelőzően a Klub minden esetben adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, meggyőződik arról, hogy az adatkezelési tevékenységei jogszerűek, tisztességesek és átláthatóak és tiszteletben tartják a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság és a korlátozott tárolhatóság elvét. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató ettől eltérő információt nem tartalmaz, a profilalkotás jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása.

5. Amennyiben a profilalkotás az érintettet jelentős mértékben érinti, jogosult arra, hogy az ne terjedjen ki rá. A KLub a Felhasználási Feltételekben, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban vagy a Szolgáltatás keretén belül ad információt a profilalkotás során az alkalmazott logikáról, valamint hogy profilalkotás milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

6. A Klub megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a) amennyiben az megoldható, az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, b) álláspontját kifejezze, és c) a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

H. Jogorvoslati lehetőségek

1. A Klub akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett – a Klub vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolatát. Az érintettek az Web-Server Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen fordulhatnak kéréseikkel a Klub.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) is fordulhat vagy bejelentéssel illetve kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
+36-1-3911400,naih.hu).

XI. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

1. A Klub Szolgáltatásainak nyújtása során alkalmazott számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a Web-Server Kft-nél (4026 Debrecen Kossuth u. 12) , illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban megjelölt helyeken találhatók meg.

2. A Klub a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatások nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
3. A Klub olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

4. A Klub az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot, azaz megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget, azaz megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást, azaz gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A Klub és partnereinek informatikai rendszerei és hálózatai egyaránt védettek a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Klub megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatók ettől eltérő információt nem tartalmaznak, a biztonsági mentések 30 naptári napra visszamenőleg érhetőek el, külön eszközön történő lemezes adattárolással, napi bontásban, mely biztonsági mentésről indokolt és szükséges esetben visszaállítható minden adat.

8. A Klub annak érdekében, hogy kizárólag azon személyek férjenek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek a feladatvégzéséhez ez feltétlenül szükséges, a feladatvégzésért felelős vezető személyekkel egyeztetett jogosultság kiosztási nyilvántartást vezet, amelyet meghatározott időnként felülvizsgál.

XII. Panasz vagy egyéb igény bejelentése

1. A Klub az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, e-mail útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.

2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket a Klub az érintettől érkezett igénynek tekinti.

3. Amennyiben a Klub az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a Klub részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintettnek – a Central Médiacsoport vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolnia kell érintettségét. Az érintettség igazolása hiányában a Central Médiacsoportnak nem áll módjában az igény elbírálása, illetve teljesítése.

4. Az érintetti jogok gyakorlása során a Central Médiacsoport indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott döntésekről, és a tervezett vagy megvalósított intézkedésekről. A

tájékoztatást ugyanazon csatornán szükséges megadni, amit az érintett használt a kérelem előterjesztésekor, kivéve, ha az érintett kifejezetten máshogy kéri.

5. Amennyiben a Klub adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely személy által róla megadott, illetve közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

6. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

7. A Klub az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben jogi igény érvényesítése merül fel az ügyben, annak érvényesítésére nyitva álló határidőn belül – jellemzően 5 év (lásd: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) – az adat megőrzésre kerül.

8. A nyomtatott sajtótermékek előfizetésével kapcsolatban, panaszbejelentésre alkalmas hangrögzítéses telefonvonal hívószáma: +36-52-786-173. A hívásrögzítéssel kapcsolatos adatkezelési tudnivalók az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatójában találhatóak.

XIII. Külső szolgáltatók tevékenysége

A. Alkalmazások webáruházait működtető szolgáltatók

A mobilalkalmazások áruházait (pl. Apple Store, Android Store) működtető szolgáltatók (pl. Apple Inc., Google Inc.) a Klub függetlenül kezelik a végfelhasználói készülékre telepített Szolgáltatások felhasználóinak adatait, és küldenek frissítésre vonatkozó értesítéseket.

B. Fizetést biztosító külső szolgáltatók

Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban meghatározott, ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások kifizetését biztosító szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám, stb.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik, melyekről bővebb felvilágosítást a fizetést biztosító szolgáltató tud nyújtani.

C. Külső közvetítő szolgáltatók

1. A Szolgáltatások igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak egyes szolgáltatók (pl. Google Inc., Twitter Inc., Facebook Inc.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint. A Klub az ennek során számára továbbított adatokat a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének,

tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:

2. Adatvédelmi tájékoztató linkje Facebook regicsibeszek klub

2. Közösségi média platformok

A közösségi médiaplatformok keretében megvalósuló adatkezelésekre minden esetben vonatkozik az adott közösségi média saját adatkezelési tájékoztatása, szabályzata és gyakorlata is, amely az adott szolgáltató által üzemeltetett felületeken kerül folyamatosan közzétételre. A közösségi médiaplatform és a Central Médiacsoport Zrt. önálló adatkezelőknek minősülnek.

a, Facebook csoportok

Kezelt adatok köre felhasználó által megadott név, a bejegyzések Adatkezelés célja Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.a) e), g), s) Jogalap Az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama A Facebook csoport tagság fennálltáig, illetve az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig.
A saját bejegyzéseit a felhasználó maga tudja törölni. Amenyniben ez szüksé

Adattörlés

adatkezelő kérésre tud bejegyzéseket törölni. Amennyiben a Felhasználó a

Facebook csoportból kilép, az adatokhoz való hozzáférés az adatkezelő szám automatikusan megszűnik.

b, Instagram

Kezelt adatok köre A felhasználó által megadott név, a megosztásra kerülő bejegyzés
Adatkezelés célja Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.a) e), g), s)
Jogalap Az érintett hozzájárulása amelyet egy megadott hashtag (#) használatával ad
Adatkezelés időtartama Az Instagram bejegyzés elérhetőségéig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A saját bejegyzéseit a felhasználó maga tudja törölni. Amennyiben a Felhasz

Adattörlés

profilját privátra állítja vagy törli, az adatokhoz való hozzáférés automatikus

megszűnik. Az adatkezelő által menedzselt bejegyzések törlése az adatkezelő kérhető.

3. Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban további külső közvetítő szolgáltatók kerülhetnek megnevezésre.

D. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

1. A Klub webalapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés- kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A Klub ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a Klub függetlenül – végzett tevékenységről.

2. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett mérőpixeleket, és a hirdetési kampányok azonosítását szolgáló ún. kampánykódokat alkalmaznak.

3. A ezen Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet.

4. Az érintett a Klub weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő hasznosításához:

a) A Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatása

A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését.

A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. a Google AdSense és a Google Ads remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://adssettings.google.com/anonymous

Illetve egyéb tájékoztatások elérhetőek:

Google Adsense https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie- usage

Google Ads https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

b) A Gemius Hungary Kft.cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi- iranyelvek.html

c) A klub hirdetési felületeken hirdetés-kiszolgálást végez, szolgáltatásairól és adatkezeléséről található további információ..

d) A klub az üzemeltetésében lévő hirdetési felületeken igénybe veszi a web-server kft. programozott hirdetésértékesítési szolgáltatását, amely a The Rubicon Project Ltd. rendszerét használja. Ezen szolgáltatás adatkezeléséről a http://hoppex.hu/adatvedelem/ oldalakon találhatók további információk. A Rubicon Project Ltd. által elhelyezett cookie-k kezelése itt lehetséges: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out

e) A Hotjar Ltd. cookie alapú szolgáltatása a felhasználó egérmozgatása és -kattintása alapján készülő ún. hőtérkép előállítása, amely információt nyújt a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedéséről, azonban ezen információkat a Central Médiacsoport anonim módon látja, és kizárólag a weboldal felhasználói felülettervezésének és optimalizálásának céljára használja. A Hotjar Ltd. által elhelyezett cookie-k kezelése itt lehetséges: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

5. A Szolgáltatások használata során elhelyezésre kerülő további, a Klub által nem befolyásolható cookie-k visszautasítása itt: http://www.youronlinechoices.com/hu/ és az adott cookie-t elhelyező személynél történhet. A számítógépén elhelyezett cookie-k pontos listáját böngészőjében és a számítógépén tudja ellenőrizni.

E. Chatbot alkalmazást biztosító külső szolgáltatók

1. A chatbot egy előre programozott, interakciós modelleket kínáló, azaz meghatározott kérdésekre megadott válaszokat küldő, automatikus kommunikációs alkalmazás. Bármely online beszélgetést lehetővé tevő ún. chat alkalmazás (pl. Messenger, Viber) keretében nyújtható lehetőség.

2. Az egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódóan az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett módon, céllal és az ott meghatározott külső szolgáltató igénybevételével chatbot szolgáltatást biztosít. Esetenként eltérő lehet, hogy a külső szolgáltató tevékenysége adatfeldolgozásnak, önálló adatkezelésnek vagy közös adatkezelésnek minősül, erről is az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban adunk információt.

3. A chatbot alkalmazás használata során a felhasználó érintettre a függetlenül minden esetben vonatkoznak az adott chat alkalmazás (pl. Messenger, Viber) adatkezelés feltételei. Kérjük, ezekről a chat szolgáltatónál tájékozódjon minden esetben!

F. Egyéb külső szolgáltatók

1. A Régi Csibészek Klub egyes online Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében a WEB-Server Kft szerződéses partnere minősül önállóan az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.

2. Ilyen önálló adatkezelőnek, és így külső szolgáltatónak minősül az a felhasználó, aki tárhely-szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatás használata során a Central Médiacsoporttól.

-§-

 

Debrecen 2021.04.26

 

Vári Attila Klub vezető